Session 1:Cloud Resource Management

Date/Time:Friday, Dec. 13, 2013 / 14:00—17:00 Location: Zhongda Room
Co-Chairs: Dancheng Li / Xiaofan Liu
14:00--14:20 Designing Contextualized Workflows in the Cloud
Xiaoliang Fan, Fei Teng, Haiwu He
14:20--14:40 Large Scale Network Dynamic Polling Strategy of Monitoring Based on Blending Prediction Model
Qian Sun, Ling Gao,Hai Wang, Chao Xu
14:40--15:00 An Effective Algorithm and Modeling for Information Resources Scheduling in Cloud Computing
Yaojun Han, Xuemei Luo
15:00--15:20 Research on Low Energy Consumption of Mass Data Download in Smartphone
Jie Ren, Ling Gao, Hai Wang
15:20--15:40 Tea/Coffee Break
15:40--16:00 Study of a Virtual Machine Migration Method
Dancheng Li, Wei Wang, Quanzuo Li, DongLin Ma
16:00--16:20 A Comparative Survey on Load Balancing Algorithms in Cloud Computing
Hamid Shoja,Hojjat Reza Gholizadeh
16:20--16:40 Holistic SLA Ontology for Cloud Service Evaluation
Kahina Hamadache, Stamatia Rizou
16:40--17:00 A Mechanism of Information-Centric Networking based on Data Centers
Ming Chen, Xi Weng, Xiulei Wang, Changyou Xing, Guomin Zhang

Session 2:Cloud System Management and Application

Date/Time:Friday, Dec. 13, 2013 / 14:00—16:40 Location: Dongda Room
Co-Chairs: Qian Sun / Jinghui Zhang
14:00--14:20 A New Architecture for Cloud Computing System Protection
Yasha Chen, Xinjie Zhao, Wen Li, Jianpeng Zhao
14:20--14:40 A Tree-based CP-ABE Scheme with Hidden Policy Supporting Secure Data Sharing in Cloud Computing
Runhua Xu, Yang Wang, Bo Lang
14:40--15:00 Binary Analysis Using Symbolic Execution in the Cloud
Lin Zhou, Shuitao Gan, Xiaojun Qin, Wenbao Han
15:00--15:20 Human activity recognition model based on position-independent smartphone
Lin Fan, Zhongmin Wang
15:20--15:40 Tea/Coffee Break
15:40--16:00 Pushing the Limits in Event Normalisation to Improve Attack Detection in IDS/SIEM Systems
Amir Azodi, David Jaeger, Feng Cheng, Christoph Meinel
16:00--16:20 Classroom Assessment and Analysis System: Using Tablet PCs and Cloud Computing to Improve Effectiveness of teaching and learning
Hou Han, Dongqing Wang, Jun Xu
16:20--16:40 Practical and Secure Outsourcing of Linear Algebra in the Cloud
Juan Zhang, Yanqin Zhu, Fangyuan Jin

Session 3:Big Data Processing Technology

Date/Time:Saturday, Dec. 14, 2013 /09:00--10:40 Location: Zhongda Room
Chair: Fang Dong
09:00--09:20 Topic Detection based on Group Average Hierarchical Clustering
Ni Gao, Ling Gao, Yiyue He, Hai Wang, Qian Sun
09:20--09:40 A Bloom Filter-based Approach for Efficient MapReduce Query Processing on Ordered Datasets
Zhijian Chen, Jiazhi Zeng, Dan Wu, Wenyan Xie, Jian He, Di Wu
09:40--10:00 A real time index model for big data based on DC-Tree
Danwei Chen, Jun Zhuang
10:00--10:20 A Method of Data Distribution for Distributed Cross Join
Ping Lu, Shengmei Luo, Zhiping Wang, Wenwu Qu
10:20--10:40 What-If Query Processing Policy for Big Data in OLAP System
Huan Xu,Hao Luo, Jieyue He

Session 4:Big Data Storage and Management

Date/Time:Saturday, Dec. 14, 2013 /09:00--10:20 Location: Dongda Room
Chair: Di Wu
09:00--09:20 ReDedup: Data Reallocation for Reading Performance Optimization in Deduplication System
Bin Lin, Shanshan Li, Xiangke Liao, Jing Zhang
09:20--09:40 Understanding the Impacts of Solid-State Storage on the Hadoop Performance
Dan Wu, Wenhai Luo, Wenyan Xie, Xiaoheng Ji, Jian He, Di Wu
09:40--10:00 SEMMA: Secure Efficient Memory Management Approach in Virtual Environment
Xian Chen, Wenzhi Chen, Peng Long, Zhongyong Lu, Zonghui Wang
10:00--10:20 Superset: a non-uniform replica placement strategy towardshigh-performance and cost-effective distributed storage service
Xiangyu Luo, Yun Wang, Zexi Zhang, Hui Wang

Session 5:Big Data Processing Technology II
Date/Time:Saturday, Dec. 14, 2013 /14:00--16:00 Location: Zhongda Room
Chair: Xiaoliang Fan
14:00--14:20 Cloud-based Big Data Mining & Analyzing Services Platform integrating R
Feng Ye , Zhijian Wang , Fachao Zhou , Yapu Wang
14:20--14:40 A Configurable Simulation System Illustrated by the Case of Futures Trading
Ning Sun, Junneng Nie, Haopeng Chen, Fei Hu
14:40--15:00 Collaborative Book Recommendation Based on Readers’ Borrwoing Records
Liu Xin, E Haihong, Song Junde, Song Meina, Tong Junjie
15:00--15:20 Tea/Coffee Break
15:20--15:40 A QoS-aware Service Group Evaluation Method Among Similar Services In a Shared Service Community
Yongying Xia, Xiaodong Fu
15:40--16:00 B2B Platform Application of a Recommender System Based on Mingle-TopN Algorithm
Pingsong Xia, Jieqin Xiao, Shu Chen

Session 6:Big Data Processing Technology III

Data/Time:Saturday, Dec. 14, 2013 /14:00--16:00 Location: Dongda Room
Chair: Weiwei Wu
14:00--14:20 MREclat: an Algorithm for Parallel Mining Frequent Itemsets
Zhigang Zhang, Genlin Ji, Mengmeng Tang
14:20--14:40 Large Scale Nearest Neighbors Search Based on Neighborhood Graph
Wenhui Zhou, Chunfeng Yuan, Rong Gu, Yihua Huang
14:40--15:00 Detection of Encrypted data Based on Support Vector Data Description
Juan Meng, ZhiSong Pan
15:00--15:20 Tea/Coffee Break
15:20--15:40 Parallel Approach and Platform for Large-scale Web Data Extraction
Yi Shen, Shengsheng Shi, Haitao Wang, Wu Wei, Chunfeng Yuan, and Yihua Huang
15:40--16:00 Research of Data Provenance Semantic Annotation for Dependency Analysis
Guoyan Xu, Zhijian Wang, Li Yang, Xiaoyi Sun